Patronaty medialne

"Eastbook.eu" - portal internetowy informujący o państwach objętych programem Partnerstwa Wschodniego (Armenia, Azerbejdżan, Białoruś, Gruzja, Mołdawia, Ukraina)
Strona internetowa: http://eastbook.eu
„Nowa Europa Wschodnia” jest pismem poświęconym szeroko rozumianym sprawom Europy Wschodniej. Pokazuje ten region od strony politycznej, ekonomicznej, kulturalnej i historycznej. Celem pisma jest rozbudowywanie dialogu między społecznościami Europy Środkowej i Wschodniej, służenie idei współpracy międzynarodowej – zarówno na poziomie ogólnokrajowym, jak i lokalnym. Wśród publikowanych materiałów znajdują się zarówno teksty analityczne, naukowe jak i publicystyka, reportaż czy nawet literatura, ważną rolę w piśmie odgrywa dział recenzji prezentujący także książki ukazujące się poza Polską. 
Strona internetowa: www.new.org.pl


„New Eastern Europe” jest anglojęzycznym kwartalnikiem wydawanym przez Kolegium Europy Wschodniej im. Jana Nowaka-Jeziorańskiego we Wrocławiu oraz Europejskie Centrum Solidarności w Gdańsku. Kwartalnik, który jest skierowane do szerokiego grona anglojęzycznych czytelników zainteresowanych problematyką państw Europy Środkowej i Wschodniej, wyrósł z doświadczeń polskiego pisma spraw wschodnich „Nowa Europa Wschodnia” wydawanego przez Kolegium Europy Wschodniej od 2008 roku. Misją „New Eastern Europe” jest stworzenie platformą dialogu i wymiany opinii dotyczących zmian zachodzących w regionie oraz szerzenie wiedzy i przełamywanie stereotypów na temat jego mieszkańców.   
Strona internetowa: www.neweasterneurope.eu


Centrum Badań Wschodnich jest niezależną organizacją naukowo-badawczą, koncentrującą się na szeroko pojętej problematyce wschodniej. Przedmiotem naszego bacznego zainteresowania pozostają wschodni sąsiedzi Polski, państwa Azji Centralnej oraz, w nieco mniejszym stopniu, regiony określane jako Bliski i Daleki Wschód.
Organem Centrum jest półrocznik „Nowa Polityka Wschodnia”, w którym publikujemy teksty autorów niezależnie od ich proweniencji politycznej. Redakcja dąży do maksymalnego umiędzynarodowienia pisma poprzez zaproszenie do redakcji i zespołu recenzyjnego naukowców z możliwie wielu krajów.

Strona internetowa:http://www.marszalek.com.pl/cbw/„Nowa Polityka Wschodnia” jest czasopismem o charakterze interdyscyplinarnym, powstałym z inicjatywy badaczy zajmujących się szeroko pojętym Wschodem. Pismo jest wydawane przez Wydawnictwo Adam Marszałek, we współpracy z Centrum Badań Wschodnich.
Zamierzeniem Rady Naukowej i Redaktor Naczelnej jest publikacja tekstów z zakresu historii, ekonomii, kultury i sztuki, politologii oraz szeroko rozumianej geografii. Na czele „Nowej Polityki Wschodniej” stoi dr Joanna Marszałek- Kawa- jako redaktor naczelna- wspierana przez międzynarodową Radę Naukową; sekretarzem jest Maciej Majewski.
„Nowa Polityka Wschodnia” jest półrocznikiem; jej pierwszy numer ukazał się w 2011 roku.
Strona internetowa:http://www.marszalek.com.pl/npw/
Strona internetowa:http://www.almamater.uj.edu.pl/


 Strona internetowa:http://www.portal.arcana.pl/